sobota, 10 sierpnia 2013

Konkurs "Dodaj oleju rzepakowego do blogosfery"

Dziś chcę zaprosić Was na konkurs, którego głównym bohaterem jest olej rzepakowy, pełen doskonałych właściwości, ale o jego zaletach napiszę trochę później. Bo o tym, że olej rzepakowy jest jednym z najlepszych i najzdrowszych nie trzeba chyba nikogo przekonywać.

Zasady konkursu:

1. Zapoznanie się z regulaminem konkursu, który zamieszczony jest w tym wpisie – tylko zgłoszenia zgodne z zawartymi w regulaminie zasadami będą brane pod uwagę.

2. Przygotowanie przepisu z wykorzystaniem oleju rzepakowego, przygotowanie dania, przesłanie przepisu i fotografii na adres: margarytka75@vp.pl
Każdy mail powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem. W tytule maila należy wpisać "Konkurs z olejem rzepakowym".
Nie ma obowiązku dołączać do zdjęcia karteczki, jednak prace muszą być autorskie. Wszystkie zdjęcia zostaną zamieszczone w konkursowym albumie na Faceboku. 

3. Dołączenie do każdego maila stosownego oświadczenia zawartego w regulaminie konkursu.
 
Treść oświadczeń:

Zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu Dodaj oleju rzepakowego do blogosfery i akceptuję wszystkie jego postanowienia.

ZGADZAM SIĘ   (podpis - imię i nazwisko)Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-maila a w przypadku wygranej również data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu) przez Interactive Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Mazowiecka 38, 60-623 Poznań,w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

ZGADZAM SIĘ (podpis - imię i nazwisko)

Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku na potrzeby związane z Konkursem na stronie internetowej http://www.facebook.com/OlejRzepakowy, na stronie internetowej http://www.pokochajolejrzepakowy.pl, a także na Blogu http://margarytka.blogspot.com.

ZGADZAM SIĘ  (podpis - imię i nazwisko) 

4. Jedna osoba może przesłać dowolną ilość przepisów, jednak nagrodę może otrzymać tylko jedną. Każda propozycja powinna znaleźć się w osobnym mailu.

5. Konkurs trwa od 10 – 20 sierpnia 2013 roku do godziny 23:59

6. Do 22 sierpnia wybiorę 10 prac, które prześlę Organizatorowi, który wybierze 3 prace, które zostaną nagrodzone
Nagrodami w konkursie są: 

I miejsce - Blender BRAUN MR 550

II miejsce - Patelnia tefal

III miejsce - Miska - Qualy 

7. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 sierpnia 2013 roku

Serdecznie zapraszam do zabawy 

Album zdjęć konkursowychRegulamin Konkursu „Dodaj oleju rzepakowego do blogosfery”§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
 1. Konkurs” – konkurs „Dodaj oleju rzepakowego do blogosfery” prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,
 2. Organizator” - organizator Konkursu, „Interactive Solutions” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Mazowiecka 38,
  60-623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 0000218425, o kapitale zakładowym w pełni wpłaconym 50.000,00 zł, posiadająca numer statystyczny REGON 015816129 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213304235 działająca na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju z siedzibą w Warszawie wpisanego przez Sąd Rejonowy dla M. Stołecznego Warszawy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280131, REGON: 140986290, NIP: 5242606559, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”,
 3. Uczestnik” – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 4. Blog” – serwis internetowy należący do Partnera, zamieszczony w sieci Internet pod adresem http://margarytka.blogspot.com, w którym to serwisie organizowany jest Konkurs,
 5. Partner” – osoba prowadząca Blog, współpracująca z Organizatorem w zakresie organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
 1. Konkurs trwa od dnia 10 sierpnia 2013 r. do dnia 20 sierpnia 2013 r. do godziny 23:59:59
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej http://margarytka.blogspot.com.
 3. Regulamin, stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jej Uczestników.


§ 2.
Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem, Partnerem, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, MCC - Marketing & Communications Consultants Agnieszka Bajur i Elżbieta Radzka spółka jawna, Saatchi & Saatchi Poland sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
 2. Uczestnikiem w Konkursie może zostać wyłącznie osoba spełniająca następujące warunki uczestnictwa:
 1. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, dostępnym na stronie internetowej http://margarytka.blogspot.com.
 2. przesłanie niżej wymienionych oświadczeń (podpunkt c)) z opisem przy każdym z nich ZGADZAM SIĘ oraz podpisanych imieniem i nazwiskiem Uczestnika na adres email: margarytka75@vp.pl do dnia 20.08.2013
 3. Treść oświadczeń:
Zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu Dodaj oleju rzepakowego do blogosfery i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
ZGADZAM SIĘ ________

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-maila a w przypadku wygranej również data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu) przez Interactive Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Mazowiecka 38, 60-623 Poznań,w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
ZGADZAM SIĘ ________


Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku na potrzeby związane z Konkursem na stronie internetowej http://www.facebook.com/OlejRzepakowy, na stronie internetowej http://www.pokochajolejrzepakowy.pl, a także na Blogu http://margarytka.blogspot.com.
ZGADZAM SIĘ ________
 1. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie trwania Konkursu.
 2. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.
 3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

§ 3.
Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu

1. Zadaniem konkursowym (dalej: „Zadanie Konkursowe”) jest przesłanie na adres e-mail:  margarytka75@vp.pl przepisu kulinarnego, w którym Uczestnik prezentuje oryginalny sposób na wykorzystanie oleju rzepakowego w kuchni wraz ze zdjęciem przyrządzonej według tego przepisu potrawy (dalej: „Utwór”). 
2. W terminie do dnia 22 sierpnia 2013 r., Partner wybierze dziesięć spośród wszystkich nadesłanych mu prac konkursowych, które jego zdaniem są najbardziej interesujące, spełniają cele konkursu oraz zasługują na nagrodę konkursową, a następnie prześle je Organizatorowi na adres e-mail : kontakt@pokochajolejrzepakowy.pl 
3. Jury powołane przez Organizatora wybierze spośród dziesięciu wskazanych przez Partnera Uczestników trzech, którzy najlepiej wykonali Zadanie Konkursowe. Przy wyborze laureatów Jury będzie kierować się subiektywnym kryterium kreatywności, pomysłowości oraz stylu wykonania Zadania Konkursowego. Jury wskaże jedną osobę, która otrzyma nagrodę główna, jedną osobę, która otrzyma nagrodę drugiego stopnia oraz jedną osobę, która otrzyma nagrodę trzeciego stopnia. 
4. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi w dniu 28 sierpnia 2013 r. na stronie internetowej http://www.facebook.com/OlejRzepakowy, na stronie internetowej http://www.pokochajolejrzepakowy.pl, a także na Blogu http://margarytka.blogspot.com. 
5. W dniu rozstrzygnięcia Konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród poprzez wiadomość prywatną e-mail wysłaną z konta kontakt@pokochajolejrzepakowy.pl

§ 4
Nagrody oraz ich wydanie
 1. Nagrodami w Konkursie są:
 1. nagroda główna – blender BRAUN MR 550 o wartości ok. 327 zł brutto (pula nagród głównych: 1)
 2. nagroda drugiego stopnia– patelnia firmy Tefal o wartości ok. 216 zł brutto (pula nagród drugiego stopnia : 1)
 3. nagroda trzeciego stopnia - miska firmy Qualy o wartości ok. 119 zł brutto (pula nagród trzeciego stopnia : 1).
 1. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
 2. W stosunku do nagród ustala się dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości równej 1/9 wartości danej nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.
 3. Organizator zgodnie z art. 41 ust 4 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.), przed wydaniem nagrody Zwycięzcom obliczy, pobierze od nich i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody, o której mowa w § 4 ust 1 niniejszego Regulaminu. W tym celu Organizator dokona potrącenia kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej, która będzie przeznaczona na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Laureat zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail o sposobie wydania i odbioru nagrody oraz poproszony o podanie adresu zamieszkania w celu dostarczenia nagrody oraz numeru PESEL w celu rozliczenia podatku.
 5. Po udostępnieniu informacji wskazanych w § 4, ust. 5 nagrody zostaną wysłane do laureatów w terminie do 45 dni po ogłoszeniu wyników konkursu za pomocą poczty kurierskiej lub Poczty Polskiej. W przypadku braku możliwości doręczenia nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia nowych laureatów i wręczenia im nagród.

§ 5
Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
   1. Uczestnik jest obowiązany do podania prawidłowych danych osobowych oraz do informowania Organizatora, o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku niepowiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie dokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania nagrody.
   2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Utworu, w szczególności w przypadku:
 • zawarcia w Utworze wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych lub treści sprzecznych z prawem;
 • naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich;
 • gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich do pracy konkursowej i jej wszystkich elementów.
   1. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:
 • podaje nieprawdziwe dane;
 • jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

§ 6.
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu powinny być przesłane przez Uczestników w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu na adres siedziby Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
§ 7.
Dane osobowe

 1. Administratorem bazy danych osobowych jest Organizator. Działania polegające na gromadzeniu danych osobowych i następnym ich przetwarzaniu zostały powierzone Organizatorowi.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagrody.
 3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. adres zamieszkania
oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

§ 8.
Prawa autorskie

 1. Każdy Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do przesłanego przez siebie zdjęcia w Konkursie w zakresie, w jakim stanowi ona utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 j.t.). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich, wynikłych przez wysłanie takich utworów za pomocą aplikacji konkursowej.
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej (”Utwór”) jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika licencji niewyłącznej na korzystanie z niego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności na poszczególnych polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalenie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu.
 3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca pracę konkursową zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 4. Zgodnie z art. 921 § 3 k.c. Organizator zastrzega, iż nabywa prawa autorskie do Utworu Zwycięzców z chwilą wydania nagrody. Na mocy niniejszego postanowienia, Zwycięzcy z momentem przekazania nagrody, przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Utworu, którego użyli w Konkursie, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Ponadto, Zwycięzcy udzielają Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Utworu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.
 2. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać Utwór oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem wszystkich autorów. Zwycięzcy upoważniają także Organizatora do wykonywania ich autorskich praw osobistych.
 3. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.
 4. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Organizatorowi. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.
 5. Nagroda uzyskana w Konkursie stanowi wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do utworu oraz za udzielenie stosownych zezwoleń, o których mowa w niniejszym paragrafie. Zwycięzcom nie przysługuje żadne odrębne wynagrodzenie.

§ 9.
Postanowienia końcowe
 1. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator zastrzega możliwość zmian Regulaminu, o ile zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników. Zmiany zostaną ogłoszone na Blogu z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia ogłoszenia tych zmian.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Blogu.


11 komentarzy:

 1. buuu - dla mnie olej ten nie jest zdrowy. Nie mogę jeść rzepakowego od operacji, więc go nie używam. Jednak z ogromną przyjemnością będę śledzić

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. O, to rzeczywiście nietypowe, bo olej rzepakowy to samo dobro.

   Usuń
  2. Jakoś tak mam, że wątroba , trzustka i reszta z tego rewiru nie chcą przyjąć rzepaku w żadnej postaci. Może dlatego, że mają braki po wycięciu. Nie wiem, a szkoda, bo olej dobry

   Usuń
  3. No to rzeczywiście szkoda, ale zdrowie ważniejsze.

   Usuń
  4. Na konkurs się spóźniłam, ale zainteresowało mnie to co piszesz Wilczyco. U mnie sytuacja jest dokładnie odwrotna - lekarz zalecił olej rzepakowy na obniżenie cholesterolu i zabronił innych tłuszczów (tzn zwierzęcych) :)

   Usuń
 2. Wysłałam, podoba mi się ta 3 nagroda :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Otrzymałam :-) I mnie ta nagroda nr 3 się podoba.

   Usuń
 3. Wysłałam. Nie wiem czy się łapię. A ja od długiego czasu choruję na patelnię grillową. I to była zapalnik d wzięcia udziału - nagroda nr 2.

  OdpowiedzUsuń
 4. Chyba ja tez spróbuje szczęścia :)) Tylko jeszcze nie mam pomysłu, ale do 20 zdążę :) Teresa

  OdpowiedzUsuń

Spodobał Ci się przepis? Zostaw po sobie ślad w postaci komentarza, dodaj G+.
Ugotowałaś/eś albo upiekłaś/eś coś z przepisu znalezionego na moim blogu? Podziel się swoją pracą, zrób zdjęcie i prześlij je do mnie mnie na adres margarytka75@vp.pl

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...